Contact Us

Contact Us

Contact Us

Location > Home > Contact Us

 The company headquarters: 
    Address:Nanjing high tech Development Zone, Longtai Road No. 6 
    The switchboard:13805174790
    Email:haichao.xu@njrp.com.cn